Anthony Elementary School
600 N. Fourth Street
P.O. Box 2631
Anthony, NM 88021
575-882-4561